پرش لینک ها

رویه‌های اجرایی سبدگردانی

۱- مراجعه به بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان نرگس

۲ ارائه مدارک از سوی سرمایه گذار مدارک هویتی برای اشخاص حقیقی و یا مدارک ثبتی و برای اشخاص حقوقی

3- تکمیل فرمهای مربوطه توسط سرمایه گذار و سبدگردان

۴ ارزیابی وضعیت سرمایه گذار و سنجش میزان ریسک پذیری وی توسط سبدگردان

۵ واریز وجه و ارائه اصل یا تصویر گواهینامه های مربوط به نقل و انتقال سهام

۶ تنظیم قرارداد سبدگردانی

7 ارسال مدارک تکمیل شده به سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه جهت دریافت کد سبد

8 تشکیل سبد اختصاصی سرمایه گذار

۹ مدیریت حرفه ای سبد با توجه به تحلیلهای کارشناسانه

۱۰ ارائه گزارشات به سازمان و سرمایه گذاری

۱۱ تنظیم متمم قرارداد برای هر گونه ،واریز ،برداشت فسخ و تمدید و هرگونه تغییر در مفاد قراداد

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.